intrekking eer

--------------------------------------
Intrekkingskarakteristiek en intrekkingsformulier
--------------------------------------

De consument heeft recht op intrekking onder de volgende voorwaarden, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit in het algemeen:


---------------------
A. Intrekking
---------------------

recht op intrekking
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen in te trekken zonder redenen te geven.
De intrekkingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een derde partij die u hebt aangewezen, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of in bezit heeft genomen. Hut.
Om uw recht op terugtrekking uit te oefenen, moet u ons (Zhiyi E-Commerce Co., Ltd, e-mail: support@bitehunter-fishing.de)) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Informeer bijvoorbeeld een brief die met de post of e-mail is verzonden over uw beslissing om dit contract in te trekken. U kunt hiervoor het bijgevoegde patroonintrekkingsformulier gebruiken, maar het is niet voorgeschreven.
Om de intrekkingstermijn te handhaven, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de intrekkingsperiode de kennisgeving van het recht op intrekking doet toekomen.

Gevolgen van intrekking
Als u dit contract annuleert, betalen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een ander type levering dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de kennisgeving van uw intrekking van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmiddelen die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u expliciet anders bent overeengekomen; in geen geval wordt u in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggewonnen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggegeven, afhankelijk van welke eerdere tijd.
U stuurt de goederen onmiddellijk terug naar ons en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de intrekking van dit contract. De termijn wordt nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de veertiendaagse periode verzendt.
Zij dragen de onmiddellijke kosten van de teruggave van de goederen.
Zij mogen slechts voor een waardeverlies van de goederen optreden indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te verifiëren.

Uitsluiting of vervroegde blus van het recht van intrekking:
Het recht van intrekking is niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van sluiting van het contract geen lid zijn van de Europese Unie en die op het tijdstip van sluiting van het contract buiten de Europese Unie wonen en zich daar uitsluitend richten.

Algemene opmerkingen
1) Vermijd schade en onzuiverheden van het product. Breng het product terug in originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende herverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, moet u voldoende bescherming bieden tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) Stuur de goederen niet zonder onvrije informatie naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de paragrafen 1-2 niet noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het recht op intrekking.
4) Wij zullen geen schadevergoeding aansprakelijk stellen indien deze opzettelijk zijn veroorzaakt of door niet-geschikte behandeling!

--------------------
B. Intrekkingsformulier
--------------------
Als u het contract wilt intrekken, vult u dit formulier in en stuurt u het naar onze Europese Ondersteuningspartner voor marketing en klanten.

Een
Bitehunter GmbH
Währinger Belt 104/2.OG/2
1090 Whose
Oostenrijk
E-Mail: support@bitehunter-fishing.de

I/W (*) herroepen hierbij het koopcontract van de volgende goederen (*)/ verlenen van de volgende door mij/ons gesloten dienst (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bevolen op (*) __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Naam van de consument(en)
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen indien op papier aangemeld)
_________________________
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is