Terugbetalingsbeleid

--------------------------------------
Annuleringsvoorwaarden & amp; annuleringsformulier
--------------------------------------

Consumenten hebben onder de volgende voorwaarden recht op een herroepingsrecht, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan hun commerciële, noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.:


---------------------
A. Annuleringsvoorwaarden
---------------------

Intrekking
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De wachttijd bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen (Zhiyi e-Commerce Co., Ltd, e-mail: support@bitehunter-fishing.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per Post of e-mail) over uw beslissing om dit contract in te trekken. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.
Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht zendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de intrekking
Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaard levering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling, wij zullen gebruik maken van dezelfde betaalmiddelen die u voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met u; in geen geval zult u kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggegeven, wat het eerste is.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons van de intrekking van dit contract op de hoogte stelt, aan ons teruggeven of overdragen. De termijn is vervuld indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor verlies in waarde van de goederen als dit verlies in waarde is toe te schrijven aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten, voor welke lidstaat van de Europese Unie dan ook op het moment van sluiting van het contract en waarvan het enige verblijfs-en afleveradres op het moment van sluiting van het contract buiten de Europese Unie is.

Algemene Informatie
1) vermijd schade en besmetting van de goederen. Gelieve de goederen terug te sturen naar ons in originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Indien nodig een beschermende buitenverpakking gebruiken. Indien u niet langer over de originele verpakking beschikt, Gelieve een adequate bescherming te bieden tegen transportschade met een geschikte verpakking.
2) stuur de goederen niet gratis terug naar ons.
3) Er zij op gewezen dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

--------------------
B. Formulier Voor Het Uit De Markt Nemen
--------------------
Als u zich wilt terugtrekken uit het contract, vul dan dit formulier in en stuur het naar onze Europese Marketing & klantenservice Partner.

Naar
Bitehunter GmbH
Währinger belt 104/2. OG, 
1090 Wenen
Oostenrijk
E-Mail: support@bitehunter-fishing.de

I / wij ( * ) herroepen hierbij het door mij/ons ( * ) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen ( * ) /het verlenen van de volgende dienst (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument (en))
________________________________________________________
Adres van de consument(en))
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor communicatie op papier)
_________________________
Datum
( * ) Doorhalen wat niet van toepassing is.